• Ta kontakt
  • +358400423230

Nedtagning av Utskjutsstege

Din utskjutsstege är monterad på ett speciellt takstativ som med ett enkelt handgrepp medger en snabb och säkert nedtagning av stegen.


Stegen frigörs genom att vrida säkringsspaken på stativets vänstra sida, moturs (a).


Drag stegen med lätt hastighet bakåt tills den når tippunkten och fälls automatiskt ned mot marken.


Stegen faller först med stor hastighet intill dess att stötdämparna aktiveras och svarar för kontrollerad hastighet.


Innan stegen frigörs lyfts stativet upp och in mot bilen, så att stegen blir frigjord från gasfjädern. Nylonbandet lossas och stegen tages ut från stativet. Stativet kan användas som stege upp till biltaket.


Resning av Stegen

Efter nedtagning från bilen, placeras stegen där den skall hivas – ca 3 – 4 m från väggen.


När stegen har kommit på plats stabiliseras nivåut jämnaren genom att stänga den röda kranen (a) på stegens högra sida. Nivåutjämnaren reglerar höjdskillnaden upp till 20 cm.


Stödbenen på var sida av stegen (b) frigöres genom att låshandtaget lossas (c). Stödbenen glider lätt ut, tills båda har god markkontakt. Justera efter att rätt höjd har uppnåtts och lås boda stödbenen.


Både nivåutjämnare och stödben skall vara ordentlig låsta innan hivning av stegen får påbörjas


Riktig vinkel på stegen vid hivning är mellan 80-85 grader (fristående). Stegen kan också hivas genom att låta topphjulen rulla uppåt längs väggen. Detta kräver att väggen är fri från hinder.


Se på video

Hivning av Stegen

Stå på höger sida av stegen, vänd mot de färgade repen.


De två eller tre stegdelarna hivas med olikfärgade rep. Rött rep hivar toppstegen, vitt rep hivar en mellanstege och blått rev hivar den sista mellanstegen.


Riktig turordning på hivning är: 1: Röd, 2: Vit och 3: Blå


Innan du hivar stegen frigöres den önskade stegdelen. Detta sker genom att dra repet rakt ut och nedåt tills att repet är spänt och stegdelen är lyftad. Fall haken släpper då taget i stegpinnen och du kan påbörja hivningen.


Hiva varje stegdel till önskad höjd och för repet in mot stegens sida så att fallhaken griper tag i nedanförliggande stegpinne.


Genom att använda stödben som balanspunkt väges stegen in mot väggen. Lossa stödben och justera tills båda har kontakt med marken. Stödbenen skall ej bära stegens vikt. Lås därefter stödbenen.


Kontrollera lutningsvinkel på stegen. Vinkeln skall vara 75 grader, som är angivet på etiketten på stegens högra sida. Stegen är nu klar för användning.


Firning av Stegen

Frigör stegen från väggen genom att lyfta upp stegen och sänka stödbenen så att dessa används som balanspunkt.


Stegdelarna skall firas i följane ordning: 1. Blå, 2. Vit, 3. Röd.


Stå på höger sida av stegen, dra repet rakt mot dig och nedåt. Därefter hivas stegen så att fallhakarna släpper taget i stegpinnen. Stegen firas nu genom att du fortvarande håller repet spänt ut från stegen och stegen firas ner.


När du slackar, släpper eller mister taget om repet, griper fallhakarna tag om närmaste underliggande stegpinne. Om detta skulle ske, gör om händelseförloppet enlikt punkt 3.


Innan stegen placeras i stativet på biltaket, läggs stödbenen på plats och nivåutjämnaren låses i neutral läge.


Stegen placeras på takstetivet och säkras med nylonremmen.


Lyft och skjut stativet upp på biltaket, därefter framåt in i den främre konsolen. Slutligen låses stativet genom att vrida säkringsspaken, på stativets vänstra sida, moturs.


Utskjutsstege säkerhet

När stegdelarna är hivade till maximal höjd, stoppar fallhakarna automatiskt.


När du slackar, släpper eller mister taget om repet griper fallhakarna automatiskt tag i den närmast underliggande stegpinnen, så att fallhöjden blir maximalt 30 cm.


För att låsa stegen i önskad höjd, för du in repet paralellt med stegen och firar ned den till närmaste underliggande stegpinne.


Vid hivning och firning kan du tydligt se fallhakarnas funktiner på sidan av stegen.


Tillbaka utsjuksstege